Kontakt
Detský domov
Dlhá ulica 179
949 01 Nitra

Tel., fax:
037/6531605
Tel. sociálne pracovníčky:
037/2433004
Tel. personálna pracovníčka:
037/2433002
Mobil:
0915 570 813 riaditeľka
0903 203 709 ekonómka

E - mailová adresa:
ded.nitra@mail.t-com.sk
riaditel.ded.nitra@upsvar.sk

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto v Detskom domove, Dlhá č. 179, 949 01 Nitra na pozíciu:

koordinátor Centra podpory profesionálnych rodičov /sociálny pracovník

(ďalej len CPPR/sociálny pracovník)

Kraj:    NITRIANSKY

Názov pracovnej pozície:  

koordinátor CPPR/sociálny pracovník

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest:

Miesto výkonu práce: Detský domov, Dlhá č. 179, 94901 Nitra

Hlavné úlohy

Koordinácia práce profesionálnych rodičov v odbornej rovine na báze vzájomnej spolupráce s odborným tímom s cieľom zabezpečenia pomoci, podpory, odborného poradenstva a vzdelávania PR

 • Koncepčná spolupráca s inštitúciami na všetkých úrovniach v oblasti zabezpečenia ochrany práv a právom chránených záujmov dieťaťa

 • Koordinácia činnosti pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou vrátane terapie v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 • Schopnosť aplikácie najnovších metód a foriem sociálnej práce s rodinou v praxi ( rodinná konferencia, prípadová konferencia, sieťovanie služieb)

 • Tvorba a prezentácia Plánu odborného rozvoja podriadených a Plánu inovácie riadenia v CPPR do 2 mesiacov od nástupu do zamestnania

Termín nástupu: apríl 2016

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

(v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.)

3 roky odbornej praxe

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office ( MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint)

spracovávanie videozáznamov), práca s internetom

Zručnosti: vodičské oprávnenie skupiny B - aktívny vodič

Požadované zručnosti a skúsenosti: schopnosť viesť a rozvíjať podriadených v zmysle osobnosti a odbornosti, schopnosť analyzovať potreby vzdelávania, schopnosť riadiť jednotlivca, skupinu, tím.

Vlastnosti: otvorenosť v komunikácii, zvládanie záťaže a stresu.

Ďalšia požiadavka: morálna bezúhonnosť.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonník práce, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti soc. vecí a rodiny

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Podhorová

Telefón: 037/2433001

E-mail: riaditel.nitra@ded.gov.sk

Adresa detského domova: Detský domov, Dlhá č. 179,949 01 Nitra

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vedúci úseku starostlivosti o dieťa - sociálny pracovník, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) a d),

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania na pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  25.2. 2016. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto v Detskom domove, Dlhá č. 179, 949 01 Nitra na pozíciu:

Profesionálny rodič

(ďalej len PR)

Kraj: NITRIANSKY

 

Názov pracovnej pozície:

Profesionálny rodič

Počet voľných miest: 4

Miesto výkonu práce: trvalý pobyt PR a Detský domov, Dlhá 179, Nitra

Charakteristika: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť

určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí

Termín nástupu: marec 2016

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredoškolské odborné vzdelanie

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office ( MS Excel, MS Word), práca s internetom

Zručnosti: vodičské oprávnenie skupiny B - aktívny vodič

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady pre výberové konanie sú najmä:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 2. fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 3. fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,

 4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

 5. výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,

 6. písomný súhlas partnera na výkon PR,

 7. doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,

 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,

 9. motivačný list,

 10. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Podhorová

Telefón: 037/2433001

E-mail: riaditel.nitra@ded.gov.sk

Adresa detského domova: Detský domov, Dlhá č. 179,949 01 Nitra

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania na pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  19.2. 2016. V prípade absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade nekopletných dokladov ( bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové konanie. Žiadosti zasielajte výhradne poštou. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto v Detskom domove, Dlhá 179,     949 01 Nitra na pozíciu:

pomocný vychovávateľ s ekonomickými činnosťami

Kraj:    Nitriansky

Názov pracovnej pozície pomocný vychovávateľ s ekonomickými činnosťami

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest:

Miesto výkonu práce: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra

Hlavné úlohy: do dvoch mesiacov od nástupu do zamestnania samostatne zabezpečiť organizačné a ekonomické činnosti spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese v samostatnej skupine v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí.

Termín nástupu: apríl 2016

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť vytvoriť stratégiu ekonomických činností samostatnej výchovnej skupiny, schopnosť integrovať prvky ekonomických činností, hospodárenia a domácich prác do výchovy, schopnosť analyzovať potreby a plánovať ekonomické zabezpečenie samostatnej skupiny. Vlastnosti: priamosť, čestnosť, otvorenosť v komunikácii. Ďalšia požiadavka: morálna bezúhonnosť.

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobitné kvalifikačné požiadavky: vodičský preukaz „B“

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Podhorová

Telefón: 037/2433001

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Adresa detského domova: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu pomocný vychovávateľ s ekonomickými činnosťami:

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste,

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  04.03.2016. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.