Kontakt
Detský domov
Dlhá ulica 179
949 01 Nitra
Tel., fax:
037/6531605
ded.nitra@mail.t-com.sk
Riaditeľ:
0903 203 709
Tel. sociálni pracovníci:
037/2433004
Tel. personálny pracovník:
037/2433002


Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto v Detskom domove, Dlhá č. 179, 949 01 Nitra na pozíciu:

Profesionálny rodič

(ďalej len PR)

Kraj: NITRIANSKY

 

Názov pracovnej pozície:

Profesionálny rodič

Počet voľných miest 1

Miesto výkonu práce: trvalý pobyt PR a Detský domov, Dlhá 179, Nitra

Charakteristika: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť

určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí

Termín nástupu: september 2016

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredoškolské odborné vzdelanie

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office ( MS Excel, MS Word), práca s internetom

Zručnosti: vodičské oprávnenie skupiny B - aktívny vodič

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady pre výberové konanie sú najmä:

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania,

  2. fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

  3. fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,

  4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

  5. výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,

  6. písomný súhlas partnera na výkon PR,

  7. doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,

  8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,

  9. motivačný list,

  10. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Podhorová

Telefón: 037/2433001

E-mail: riaditel.nitra@ded.gov.sk

Adresa detského domova: Detský domov, Dlhá č. 179,949 01 Nitra

Žiadosti zasielajte výhradne poštou do 16.8.2016.

Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.