Dôležité odkazy

Register ponúkaného majetku štátu

Centrálny register zmlúv

Zverejňovanie faktúr a objednávok

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zodpovedná osoba: Ing. Viera Bafrncová

Spôsob podávania podnetov:

1. písomne na adresu:
Detský domov
Dlhá 179
949 01  Nitra

alebo

2. E-mailom na adrese: ded.nitra@mail.t-com.sk

 

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Detského domova, Dlhá 179, 949 01 Nitra www.dednitra.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Detský domov si je vedomý nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené výlučne klasickou poštou.
Ide o dokumenty, ktoré detský domov netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Elektronické podania

Elektronické podanie je možné realizovať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) a vytvorené podanie je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)