Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Dňa 01.11.1996 bol zriadený Krajským úradom Nitra ako Dojčenský ústav. Od 01.01.1997 objekt slúžil ako Detský domov Nitra a od 01.09.2001 bol premenovaný na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti. Od 01.01.2004 sa stal novým zriaďovateľom Detského domova a domova sociálnych služieb pre deti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Od 01.09.2005 až doteraz objekt slúži ako Detský domov, ktorého zriaďovateľom je od 1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Ústavná starostlivosť sa v detskom domove vykonáva:

  • v domácom prostredí zamestnancov detského domova – v profesionálnych rodinách
  • v 2 samostatných skupinách a v 2 špecializovaných samostatných skupinách 

Kapacita zariadenia je 78 miest.